FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?
A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja: 2023. április 20. (csütörtök) 8-19 óra között
2023. április 21. (péntek) 8-19 óra között

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
A szülőknek lehetősége van arra, hogy előzetesen a KRÉTA felület e-ügyintézésén keresztül beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba. A személyes megjelenés ebben az esetben is kötelező adategyeztetés céljából.
A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői bizottság véleményében kijelölt intézmény hivatalból felveszi.
A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a 2011. évi CXC. törvény 91. § (2) szerint az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha
• menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

2023. április 5-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba.

A beiratkozás napját megelőzően javasoljuk az alábbi felületen az adatok online beküldését, mert így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje: 2023. április 5. 0:00 – 2023. április 21. 12:00
A 2023/2024-es tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás dátuma :
2023. április 20-21. csütörtök-péntek 08:00-19:00

A személyes megjelenés a választott általános iskolában a beiratkozás folyamata során kötelező.
A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a szülő nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat:    személyazonosító igazolvány, lakcímkártya
 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat: személyazonosító igazolvány (hiányában születési anyakönyvi kivonat), lakcímkártya

Az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

 • a gyermek TAJ kártyája
 • amennyiben a gyermekről készült Szakértői vélemény (sni,btmn), annak másolata.
 • a gyermek oktatási azonosítószáma.

Az igazolványokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrzi, azokról másolatot nem készít, és nem tárolja.

 

Az étkezés megrendelésével kapcsolatos dokumentumok innen tölthetők le:

Dok 1

Dok 2

Dok 3

A megfelelő étkezési mellékleteket 2023.05.12-ig az iskola részére leadni szíveskedjenek!

 

Segédlet az általános iskolai beiratkozáshoz:

 1. KRETA_Beiskolazas_Modul_Felhasznaloi_utmutato_2023_v3
 2. BÁI_Szülői tájékoztató_2023_v1

Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos dokumentumok innen tölthetők le:

 1. Felhívás tankötelessé váló gyermek iskolai beíratására
 2. Hit- és erkölcstan oktatás nyilatkozat
 3. Adatkezelési tájékoztató – Hit és erkölcstan
 4. Életv. lakcím nyilatkozat
 5. Tv. képviselő nyilatkozat
 6. KAFEE projekt tájékoztató kiadvány
 7. Nemzetiségi nyilatkozat

Az Eötvös József Általános Iskola körzete megtekinthető: ITT.

Beiratkozás e-ügyintézés:

 

„VÁR AZ EÖTVÖS” –PROGRAMSOROZAT

NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK ÉS SZÜLEIK RÉSZÉRE

A Motivációs levelek beküldése március 8-ig az eotvos@eotvos232.hu címre

 

2023. március 8. szerda

– 08:00-10:00 nyílt órák a leendő első osztályos gyerekek és

szüleik részére.

-10:00-10:45 szülői tájékoztató, intézményünk bemutatása

-10:00-10:45 játékos foglalkozás az óvodások részére

2023. március 20-21. 14:00-16:00

– zeneis meghallgatás.

Helyszíne: a szülői parkoló felől megközelíthető táncterem.

ÁPRILIS

2023.április 20-21. 08:00-19:00 beiratkozás.

MÁJUS

2023. május 3. és 10. szerdánként 16:00-16:45

– iskolaelőkészítő foglalkozások.

Gyülekező: a tornateremben. Megközelítése a szülői parkoló

irányából a kiskapun keresztül.

Leendő elsős szülők értekezlete 2023.május 17. 17:00

 

Kedves Szülők!

2023.03.08-án szerdán 11 órai kezdettel tartjuk az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről szóló szülői tájékoztatót az érdeklődők számára.

Helye: az Eötvös Iskola könyvtára.