Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Elkészítettük iskolánk szülői és tanulói számára érvényes digitális oktatás szabályzatát. Kérjük Önöket és Benneteket gyerekek, figyelmesen olvassátok el és a kitűzött pontokat tartsák/tartsátok be!

I.  Adatkezelés szabályai

Az intézmény ajánlja, hogy a tanuló a digitális tanrend miatt a kapcsolattartás céljából képmás- és hangfelvétel – azaz előre felvett video- és hanganyag, valamint élő bejelentkezés (online óra) – útján vegyen részt az oktatásban.

Az intézmény a pedagógust nem kötelezi arra, hogy a tananyag magyarázatát tartalmazó videókat megossza. A pedagógus azonban jogosult saját akaratából, önállóan az elkészített videót a videómegosztó csatornákra feltölteni.

Sem a pedagógus, sem a tanuló, sem a szülő-gondviselő nem veheti fel, nem rögzítheti, nem tárolhatja és nem oszthatja meg a felvételt az élő videókonferenciákról.

Az adatkezelő (az iskola) a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz a Tájékoztató és útmutató a tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során  megvalósuló adatkezelésről c. dokumentum honlapján való elhelyezésével és elérhetőségével.

II. Kéréseink a szülők felé

 • Biztosítsa gyermeke számára a tantermen kívüli digitális oktatásban a zavartalan tanulást és feladat megoldást!
 • Anyagi erejének függvényében biztosítsa gyermeke számára a tantermen kívüli digitális oktatásban a részvételhez szükséges feltételeket!
 • Jelezze a problémákat!
 • Támogassa gyermekét a digitális oktatásban!
 • Ellenőrizze a gyermeke munkáját, kövesse nyomon a gyermeke haladását a digitális oktatásban!
 • Nem várjuk, hogy Ön tanítsa a gyermekét, de kérjük az együttműködését – a gyermeke érdekében – a pedagógussal.
 • Adatszolgáltatás, illetve az megadott adatokban történő változás jelzése:
  • IKT eszköz hiánya;
  • Internet hozzáférés hiánya;
  • Betegség, vagy egyéb ok miatt tanulásban való akadályoztatás;
  • Egyéb (telefonszám, lakcím, email elérhetőség stb. megváltozása)
 • Kapcsolatfelvételi és folyamatos kapcsolattartási kötelezettség a tantárgyat oktató tanárral;
 • A tananyag kiosztás és kapcsolattartás felületeinek rendszeres, napi szintű figyelemmel kísérése;
 • A tanulókkal szembeni elvárások ismerete, gyermeke segítése az adott pontokban. Főleg az alacsonyabb évfolyamokon.
 • A számonkérés, értékelés rendszerének ismerete.
 •  Legyen tisztában azzal, hogy a Tantermen kívüli oktatás teljesítésének elmulasztása esetén milyen következményekkel számolhatnak.

III. Tanulókkal szembeni elvárások

 • Felelősségteljes hozzáállás;
 • A tantermen kívüli digitális oktatás rendjének megismerése, a szabályok betartása;
  • Iskolai honlap – Digitális oktatás menü,
  • Teams
  • KRÉTA elektronikus napló – házi feladatok – üzenetek,
  • Email (ha van),
  • Messenger csoport (ha van)
 • Önálló tanulási rend kialakítása;
 • Az egyes tantárgyakból kapott elméleti és gyakorlati feladatok elsajátításának ütemezése, napokra történő beosztása;
 • Részvétel az online tanórákon ( a részvétel nem kötelező, de ajánlott);
 • Megértési problémák jelzése a pedagógus felé a rendelkezésre álló rendszer felhasználásával (KRÉTA Üzenetek, email, messenger üzenet, telefon stb.)
 • Tananyagot magyarázó videók megtekintése;
 • A kiadott tananyag elméleti részének elsajátítása;
 • Az egyes tantárgyakban kiadott feladatok határidőre történő elvégzése;
 • Az egyes tantárgyakban kiadott feladatok megoldásainak a leírtak szerinti határidőre történő visszaküldése;
 • A pedagógus által utolsó határidőként meghatározott időponton túli feladatmegoldások nem értékelhetők és érdemjegyet nem képeznek;
 • A pedagógus által előre bejelentett számonkérések, témát lezáró felmérések megírása a pedagógus által meghatározott formában és időközben;
 • Tanulói aktivitás a feladatok végrehajtásában;
 • A tantermen kívüli digitális oktatás során a netikett betartása:
  • A tantermen kívüli digitális oktatás számára létrehozott rendszeren a tanítás-tanuláson kívüli tartalom nem megengedett;
  • A tantermen kívüli digitális oktatás számára létrehozott rendszeren tiltott mások szóbeli, vagy képi bántalmazása, zaklatása;
  • A tantermen kívüli digitális oktatás számára létrehozott rendszeren a tanulók tiszteletben tartják mások és az intézmény jogait;

IV. Számonkérések, értékelések rendszere

Az értékelés alapelvei megegyeznek a Pedagógia Programban meghatározott elvekkel.

Az értékelés típusai megegyeznek a Pedagógiai Programban meghatározott formákkal.

A tantermen kívüli digitális oktatásban adott érdemjegyek egyenértékűek a tantermi oktatásban kapott érdemjegyekkel.

A tantermen kívüli digitális oktatásban tanuló teljesítményét minden tantárgyból – heti óraszám függvényében – havonta 1-2 naplózott érdemjeggyelis értékelni kell.

A tantermen kívüli digitális oktatás során a készségtárgyak esetében egyéni teljesítményt mérő feladatlapokat alkalmazhatunk, melyet az otthon elvégzett gyakorlatok, gyakorlati munka után a tanulók visszajelzése alapján értékelünk.

A témát lezáró felmérések csak rendkívül indokolt esetben, a pedagógus engedélyével ismételhetők vagy írhatók meg a megadott időszakon kívül.

Amennyiben az egyes tantárgyakból a Pedagógiai Programban előírt számú érdemjegyet a tanuló a félév során nem szerzi meg, mert a kiadott feladatait nem, vagy nem a megadott utolsó határidőre küldte vissza, akkor a tanuló a félév során csak egy, a félévi tananyagot számonkérő feladatlap kitöltése után minősíthető félévi vagy év végi osztályzattal.

Mindezek mellett tantárgy-specifikusan többféle jegyszerzési lehetőség biztosításával élhetünk:

 • Természettudományi tárgyakból: otthon írt esszé, munkafüzeti feladatok, ppt, Wikipédia, Google, stb. keresések, házi dolgozatok. Ezek többsége szorgalmi jellegű, differenciálásra is alkalmas munka, de előfordultak számonkérés formában is.
 • Rajz – vizuális kultúra tárgyból: otthon elkészített munkák feltöltése (3 hetente) 1 munka = 1 jegy.
 • Testnevelésből: önbevalláson alapuló önértékelő lap készítése, melyekre kis jegyeket kapnak (3 kis jegy = 1 nagy) a tanulók. A pedagógusok által összeállított önértékelő feladatlapok saját bevalláson alapuló gyakorlatokat, tevékenységeket tartalmaztak, amelyekhez segítségül videókat, képsorokat kapnak a tanulók. Értékelés előre megadott szabályrendszer szerint történi.
 • Reál szakcsoport: A tananyag jellegétől függően nem online kitöltésű, hanem otthon megoldandó feladatlap feltöltése a drive-ra, adott időben, megadott időtartamig. A feladatokat papíron oldják meg a tanulók, lefotózzák és beküldik a megadott címre.

V. Tantermen kívüli digitális oktatás követelmények teljesítésének tanulói elmulasztása esetén

Amennyiben a tanuló előre nem jelezte akadályoztatását, és egyes tantárgyak esetében nem elérhető, az adott határidőiga kiadott tanórai feladatokat nem teljesíti, a pedagógus megkeresésére egyetlen csatornán sem jelentkezik, akkor a szaktanár értesíti az osztályfőnököt.

A tanuló osztályfőnöke a tantárgyat tanító pedagógus jelzését követően haladéktalanul megpróbálja felvenni a közvetlen kapcsolatot a tanulóval, szülővel-gondviselővel az iskolában, illetve az osztályban kialakított módon (telefon, email, messenger). Ezen kívül a KRÉTA Iskolai Alaprendszer Üzenetek rendszerén keresztül is írásbeli üzenetet is küld a szülőnek/gondviselőnek és felszólítja a tanulót a rendszeres munkára.

Amennyiben az osztályfőnök felszólítása után a tanulóval a kapcsolattartás továbbra sem megoldott, a tanuló továbbra is passzív, nem jelentkezik, feladatainak megoldásait továbbra sem küldi vissza, akkor a második hét végén jelzi az osztályfőnök és az iskolavezetés felé. Az iskolavezetés rendszeres időközönként összegyűjti a kapcsolattartási problémákat.

Ezt követően az iskolavezetés szólítja fel a szülőt/gondviselőt a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésére. Felhívja a figyelmet, hogy a tanulmányi kötelezettség nem teljesítésének következménye, hogy az intézmény a következő alkalommal szükség esetén jelzést küld a gyermekjóléti szolgálat és a gyámügyi osztály felé.

Amennyiben a tanuló továbbra is passzív, tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti, a kapcsolatot a tantárgyat tanító pedagógussal nem veszi fel, az iskolavezetés jelentést küld a gyámügy és a gyermekjóléti szolgálat felé.

Mura Zsuzsanna
megbízott intézményvezető